استاد دکتر فرحزادی *** 6 جلسه

استاد: دکتر خنیفر ***جلسه 

استاد :دکتر آذربایجانی *** 2 جلسه

برگرفته از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی *** 7جلسه

استاد: دکتر پرویز امینی *** 5 جلسه