• استاد :فاطمه جان احمدی و علی اکبر ولایتی وفرید قاسملو *** 8 جلسه
  • استاد : نعمت الله صفری و علی بیات و مهدی اصفهانی ***  8 جلسه
  • استاد :شمس شریعت و ابوالقاسم سلطانی و محسن ناصری *** 7 جلسه