• استاد : دکتر محمد نصیری *** 8 جلسه
  • استاد : دکتر محمد نصیری *** 7 جلسه
  • استاد : حجت الاسلام عبدالفتاح نواب *** :5 جلسه
  • استاد : حجت الاسلام اسکندری *** 5 جلسه
  • استاد : حجت الاسلام اسکندری *** 5 جلسه
  • استاد : حجت الاسلام اسکندری  *** 4 جلسه
  • استاد : حجت الاسلام اسکندری *** 7 جلسه