• استاد : دکتر فانی *** 3 جلسه
  • استاد : دکتر فانی *** 4 جلسه
  • استاد : دکتر فانی  *** 4 جلسه
  • استاد : دکتر محسن موسوی بلده *** 6 جلسه
  • استاد : دکتر محسن موسوی بلده  *** 6 جلسه
  • استاد : دکتر محسن موسوی بلده *** 6 جلسه
  • استاد : دکتر مهدی فانی  *** 8 جلسه
  • استاد : دکتر مهدی فانی *** 8 جلسه
  • استاد : حجت الاسلام محسن قرائتی *** 7 جلسه