فهرست درس ها


درسهای مجازی شاخه"اندیشه اسلامی1"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 آموزه هایی از اندیشه اسلامی 1 - بخش اول جمعی از اساتید 5 جلسه 2:50 5 ساعت
2 آموزه هایی از اندیشه اسلامی 1 - بخش دوم جمعی از اساتید 5 جلسه 2:50 5 ساعت
3 خداشناسی در کلام جدید 1 دکتر عبدالحسین خسروپناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
4 خداشناسی در کلام جدید 2 دکتر عبدالحسین خسروپناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
5 خداشناسی در کلام جدید 3 دکتر عبدالحسین خسروپناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
6 معادشناسی در کلام جدید دکتر عبدالحسین خسروپناه 3 جلسه 1:45 3 ساعت
7 دین شناسی معرفتی با رویکرد کلام جدید دکتر عبدالحسین خسروپناه 8 جلسه 4:15 8 ساعت
8 اسلام شناسی در کلام جدید ـ بخش اول دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:55 5 ساعت
9 اسلام شناسی در کلام جدید ـ بخش دوم دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:55 5 ساعت
10 آشنائی با مبانی اندیشه اسلامی 1 (بخش 1) حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم 8 جلسه 4:15 8 ساعت
11 آشنائی با مبانی اندیشه اسلامی 1 (بخش 2) حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم 8 جلسه 4:15 8 ساعت
12 آشنایی با ادیان ابراهیمی توحیدی (بخش 1) دکتر امیر خواص 8 جلسه 4:15 8 ساعت
13 آشنایی با ادیان ابراهیمی توحیدی (بخش 2) دکتر امیر خواص 8 جلسه 4:15 8 ساعت
14 آثار یاد مرگ در زندگی روزمره 1 حجت الاسلام مسعود عالی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
15 آثار یاد مرگ در زندگی روزمره 2 حجت الاسلام مسعود عالی 7 جلسه 3:45 7 ساعت

درسهای مجازی شاخه"اندیشه اسلامی2"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 اندیشه اسلامی 2 ـ بخش اول جمعی از اساتید 8 جلسه 4:10 8 ساعت
2 اندیشه اسلامی 2 ـ بخش دوم جمعی از اساتید 7 جلسه 3:45 7 ساعت
3 نظام سیاسی و حکومتی اسلام 1 دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
4 نظام سیاسی و حکومتی اسلام 2 دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
5 امام شناسی در کلام جدید دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
6 پیامبرشناسی در کلام جدید دکتر عبدالحسین خسروپناه 8 جلسه 4:15 8 ساعت
7 آشنایی با اندیشه اسلامی 2 (بخش 1) حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم 9 جلسه 4:45 9 ساعت
8 آشنایی با اندیشه اسلامی 2 (بخش 2) حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم 9 جلسه 4:45 9 ساعت
9 آشنایی با مبانی ولایت فقیه حجت الاسلام سید محسن دیباجی 8 جلسه 4:15 8 ساعت
10 آشنایی با دکترین مهدیت 1 جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه 8 جلسه 4:15 8 ساعت
11 آشنایی با دکترین مهدیت 2 جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه 8 جلسه 4:15 8 ساعت
12 آشنایی با فلسفه سیاست 1 دکتر محمد جواد نوروزی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
13 آشنایی با فلسفه سیاست 2 دکتر محمد جواد نوروزی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
14 آشنایی با جریان نوظهور سلفی گری حجت الاسلام مهدی فرمانیان 4 جلسه 2:15 4 ساعت

درسهای مجازی شاخه "انسان در اسلام"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 مبانی انسان شناسی 1 حجت الاسلام رجبی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
2 مبانی انسان شناسی 2 حجت الاسلام رجبی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
3 رازهای موفقیت انسانهای بزرگ1 دکتر شاهین فرهنگ 8 جلسه 4:15 8 ساعت
4 رازهای موفقیت انسانهای بزرگ2 دکتر شاهین فرهنگ 8 جلسه 4:15 8 ساعت

درسهای مجازی شاخه "حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 آشنایی با حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 1 حجت الاسلام حسین جوان آراسته 8 جلسه 4:15 8 ساعت
2 آشنایی با حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 2 حجت الاسلام حسین جوان آراسته 8 جلسه 4:15 8 ساعت
3 حقوقمان را بیشتر بشناسیم دکتر حسین شمسیان 6 جلسه 3:15 6 ساعت

درسهای مجازی شاخه "تفسیر قرآن"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 درسهای بندگی در سوره فرقان 1 دکتر مهدی فانی 8 جلسه 4:15 8 ساعت
2 درسهای بندگی در سوره فرقان 2 دکتر مهدی فانی 8 جلسه 4:15 8 ساعت
3 تفسیر موضوعی قرآن کریم 1 جمعی از اساتید 6 جلسه 3:15 6 ساعت
4 تفسیر موضوعی قرآن کریم 2 جمعی از اساتید 6 جلسه 3:15 6 ساعت
5 تجوید و آواشناسی قرآن کریم 1 دکتر محسن موسوی بلده 6 جلسه 3:15 6 ساعت
6 تجوید و آواشناسی قرآن کریم 2 دکتر محسن موسوی بلده 6 جلسه 3:15 6 ساعت
7 تجوید و آواشناسی قرآن کریم 3 دکتر محسن موسوی بلده 6 جلسه 3:15 6 ساعت
8 آموزه های تربیتی قرآن کریم در سوره حجرات حجت الاسلام محسن قرائتی 7 جلسه 3:45 7 ساعت

درسهای مجازی شاخه "تفسیر نهج البلاغه"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 سیری در نهج البلاغه 1 حجت الاسلام کمالی قمی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
2 سیری در نهج البلاغه 2 حجت الاسلام کمالی قمی 5 جلسه 2:45 5 ساعت
3 شرح خطبه متقین نهج البلاغه 1 دکتر مهدی فانی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
4 شرح خطبه متقین نهج البلاغه 2 دکتر مهدی فانی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
5 شرح و توضیح فرازهایی از صحیفه سجادیه 1 حجت الاسلام سید حمیدحسینی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
6 شرح و توضیح فرازهایی از صحیفه سجادیه 2 حجت الاسلام سید حمیدحسینی 6 جلسه 3:15 6 ساعت

درسهای مجازی شاخه "انقلاب اسلامی"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
0 اقتصاد ایران، مقاومتی یا لیبرالی؟! دکتر رزاقی/مهندس براتی 7 جلسه 6:30 7 ساعت
1 رویکرد تحلیلی بر انقلاب اسلامی 1 جمعی از اساتید 5 جلسه 2:45 5 ساعت
2 رویکرد تحلیلی بر انقلاب اسلامی 2 جمعی از اساتید 5 جلسه 2:45 5 ساعت
3 تحلیلی کلان بر انقلاب اسلامی دکتر منوچهر محمدی 4 جلسه 2:15 4 ساعت
4 نگاهی بر جریان های مخالف انقلاب اسلامی جمعی از اساتید 4 جلسه 2:15 4 ساعت
5 جریان شناسی احزاب سیاسی ایران دکترسید محسن دیباجی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
6 روندشناسی فرهنگ ایران معاصر 1 دکتر عبدالحسین خسروپناه 7 جلسه 3:45 7 ساعت
7 روندشناسی فرهنگ ایران معاصر 2 دکتر عبدالحسین خسرو پناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
8 روندشناسی فکری ایران معاصر 1 دکتر عبدالحسین خسرو پناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
9 روندشناسی فکری ایران معاصر 2 دکتر عبدالحسین خسرو پناه 6 جلسه 3:15 6 ساعت
10 آشنایی با جنبش های دانشجویی انقلاب اسلامی دکتر محمد قربانی 3 جلسه 1:45 3 ساعت
11 مطالعات فرهنگی و سیاسی آمریکا دکتر فواد ایزدی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
12 جریان شناسی رسانه دکتر سید احمد سادات 5 جلسه 2:45 5 ساعت
13 آشنایی با کلیات جنگ نرم دکتر پرویز امینی 5 جلسه 2:45 5 ساعت
14 آشنایی با دستاوردهای کلان انقلاب اسلامی دکتر منوچهر محمدی 5 جلسه 2:45 5 ساعت

درسهای مجازی شاخه "قانون اساسی"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 آشنایی با میثاق ملی 1 حجت الاسلام محمد جواد ارسطا 8 جلسه 4:15 8 ساعت
2 آشنایی با میثاق ملی 2 حجت الاسلام محمد جواد ارسطا 8 جلسه 4:15 8 ساعت

درسهای مجازی شاخه "اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 آشنایی با اندیشه سیاسی و اجتماعی امام خمینی بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی (ره) 4 جلسه 2:15 4 ساعت

درسهای مجازی شاخه "فلسفه اخلاق"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 آشنایی با فلسفه اخلاق 1 دکتر مجتبی مصباح 8 جلسه 4:15 8 ساعت
2 آشنایی با فلسفه اخلاق 2 دکتر مجتبی مصباح 8 جلسه 4:15 8 ساعت

درسهای مجازی شاخه "اخلاق اسلامی"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 آموزه های اخلاقی قرآن کریم 1 حجت الاسلام محمد شجاعی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
2 آموزه های اخلاقی قرآن کریم 2 حجت الاسلام محمد شجاعی 7 جلسه 3:45 7 ساعت

درسهای مجازی شاخه "آیین زندگی"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 آشنایی با آیین زندگی 1 جمعی از اساتید 4 جلسه 2:15 4 ساعت
2 آشنایی با آیین زندگی 2 جمعی از اساتید 5 جلسه 2:45 5 ساعت
3 شناخت رسانه مهندس علی فلاح 3 جلسه 1:45 3 ساعت

درسهای مجازی شاخه "عرفان عملی در اسلام"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 آشنایی با آموزه های عرفان عملی اسلام دکتر محمد فنائی اشکوری 7 جلسه 3:45 7 ساعت

درسهای مجازی شاخه "دانش خانواده و جمعیت"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 آشنایی با دانش خانواده و جمعیت 1 خانم زهرا آیت اللهی 9 جلسه 4:45 9 ساعت
2 آشنایی با دانش خانواده و جمعیت 2 خانم زهرا آیت اللهی 8 جلسه 4:15 8 ساعت
3 مهارت های سازگاری، عاطفی و رفتاری در خانواده دکتر محمود برجعلی 9 جلسه 4:45 9 ساعت
4 تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد دکتر حمیدرضا حبشی 4 جلسه 2:15 4 ساعت
5 آشنایی با مسائل اقتصادی و تربیتی خانواده دکتر ابراهیم رزاقی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
6 آشنایی با مولفه های خانواده موفق دکتر امیرحسین بانکی پور 6 جلسه 3:15 6 ساعت

درسهای مجازی شاخه "تاریخ تمدن اسلام و ایران"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 تاریخ فرهنگ و تمدن ویژه رشته های پزشکی 1 جمعی از اساتید 8 جلسه 4:15 8 ساعت
2 تاریخ فرهنگ و تمدن ویژه رشته های پزشکی 2 جمعی از اساتید 8 جلسه 4:15 8 ساعت
3 تاریخ فرهنگ و تمدن ویژه رشته های پزشکی 3 جمعی از اساتید 7 جلسه 3:45 7 ساعت
4 تاریخ فرهنگ و تمدن ویژه رشته های فنی و مهندسی 1 جمعی از اساتید 9 جلسه 4:45 9 ساعت
5 تاریخ فرهنگ و تمدن ویژه رشته های فنی و مهندسی 2 جمعی از اساتید 8 جلسه 4:15 8 ساعت

درسهای مجازی شاخه "تاریخ تحلیلی صدر اسلام"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 نگاهی کاربردی به تاریخ صدر اسلام 1 دکتر محمد حسین رجبی دوانی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
2 نگاهی کاربردی به تاریخ صدر اسلام 2 دکتر محمد حسین رجبی دوانی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
3 نگاهی کاربردی به تاریخ صدر اسلام 3 دکتر محمد حسین رجبی دوانی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
4 نگاهی کاربردی به تاریخ صدر اسلام 4 دکتر محمد حسین رجبی دوانی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
5 ناگفته هایی از تاریخ صدر اسلام 1 دکتر محمد دزفولی 7 جلسه 3:45 7 ساعت
6 ناگفته هایی از تاریخ صدر اسلام 2 دکتر محمد دزفولی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
7 ناگفته هایی از تاریخ صدر اسلام 3 دکتر محمد دزفولی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
8 ناگفته هایی از تاریخ صدر اسلام 4 دکتر محمد دزفولی 6 جلسه 3:15 6 ساعت

درسهای مجازی شاخه "تاریخ امامت"
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 آموزه هایی از تاریخ اسلام و سیره ـ بخش اول جمعی از اساتید 8 جلسه 4:10 8 ساعت
2 آموزه هایی از تاریخ اسلام و سیره ـ بخش دوم جمعی از اساتید 7 جلسه 3:45 7 ساعت
3 آشنایی با تاریخ ائمه بقیع حجت الاسلام عبدالفتاح نواب 5 جلسه 2:45 5 ساعت
4 فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام1 حجت الاسلام حسن اسکندری 5 جلسه 2:45 5 ساعت
5 فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام2 حجت الاسلام حسن اسکندری 5 جلسه 2:45 5 ساعت
6 آشنایی با تاریخ زندگانی امام علی (ع) حجت الاسلام حسن اسکندری 4 جلسه 2:15 4 ساعت
7 آشنایی با تاریخ زندگی امام حسن و امام حسین (علیهما السلام) حجت الاسلام حسن اسکندری 7 جلسه 3:45 7 ساعت
8 آشنایی با تاریخ زندگی امام سجاد، باقر، امام صادق (علیهم السلام) حجت الاسلام حسن اسکندری 7 جلسه 3:45 7 ساعت
9 آشنایی با تاریخ زندگی امام کاظم، امام رضا، امام جواد (علیهم السلام) حجت الاسلام حسن اسکندری 6 جلسه 3:15 6 ساعت
10 آشنایی با تاریخ زندگی امام هادی، امام حسن عسکری و امام زمان (علیهم السلام) حجت الاسلام حسن اسکندری 6 جلسه 3:15 6 ساعت

سایر درسهای مفید
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 اقتصاد ایران، مقاومتی یا لیبرالی؟! دکتر رزاقی/مهندس براتی 7 جلسه 6:30 7 ساعت
2 نظام سیاسی و حکومتی اسلام 1 دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
3 نظام سیاسی و حکومتی اسلام 2 دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
4 آشنایی با جریان نوظهور سلفی گری حجت الاسلام مهدی فرمانیان 4 جلسه 2:15 4 ساعت
5 رازهای موفقیت انسانهای بزرگ1 دکتر شاهین فرهنگ 8 جلسه 4:15 8 ساعت
6 رازهای موفقیت انسانهای بزرگ2 دکتر شاهین فرهنگ 8 جلسه 4:15 8 ساعت
7 مطالعات فرهنگی و سیاسی آمریکا دکتر فواد ایزدی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
8 آشنایی با کلیات جنگ نرم دکتر پرویز امینی 5 جلسه 2:45 5 ساعت
9 تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد دکتر حمیدرضا حبشی 4 جلسه 2:15 4 ساعت

درسهای مجازی ویژه اساتید معارف:
ردیفنام درسمدرستعداد جلساتزمان تقریبیارزش آموزشی
1 اقتصاد ایران، مقاومتی یا لیبرالی؟! دکتر رزاقی/مهندس براتی 7 جلسه 6:30 7 ساعت
2 نظام سیاسی و حکومتی اسلام 1 دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
3 نظام سیاسی و حکومتی اسلام 2 دکتر عبدالحسین خسروپناه 5 جلسه 2:45 5 ساعت
4 آشنایی با جریان نوظهور سلفی گری حجت الاسلام مهدی فرمانیان 4 جلسه 2:15 4 ساعت
5 رازهای موفقیت انسانهای بزرگ1 دکتر شاهین فرهنگ 8 جلسه 4:15 8 ساعت
6 رازهای موفقیت انسانهای بزرگ2 دکتر شاهین فرهنگ 8 جلسه 4:15 8 ساعت
7 مطالعات فرهنگی و سیاسی آمریکا دکتر فواد ایزدی 6 جلسه 3:15 6 ساعت
8 آشنایی با کلیات جنگ نرم دکتر پرویز امینی 5 جلسه 2:45 5 ساعت
9 تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد دکتر حمیدرضا حبشی 4 جلسه 2:15 4 ساعت
آخرین تغییر: چهارشنبه، 14 مهر 1395، 4:21 عصر