تأیید گواهی

پر کردن قسمت‌هایی که با لازم مشخص شده‌اند الزامی است.